Stiksave

 • Savning
  Stiksav CARVEX PS 420
  PS 420 EBQ-Plus PS 420 EBQ-Set
 • Savning
  Stiksav CARVEX PSB 420
  PSB 420 EBQ-Plus PSB 420 EBQ-Set
 • Savning
  Stiksav CARVEX PSC 420 Li 18
  PSC 420 Li EB-Basic PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus PSC 420 Li 5,2 EBI-Set
 • Savning
  Stiksav CARVEX PSBC 420 Li 18
  PSBC 420 Li EB-Basic PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set
 • Savning
  18 V Håndværkerpakke akku bore-/skruemaskine og stiksav Li 18
  T 18+3/PSC 420 Li I-Set
 • Savning
  Stiksav TRION PS 300
  PS 300 EQ-Plus
 • Savning
  Stiksav TRION PSB 300
  PSB 300 EQ-Plus