Halvstationært

 • Sæt CMS TS 55 R

  CMS-TS 55 R Set
 • Bordfræser TF 1400

  TF 1400-Set
 • Bordfræser TF 2200

  TF 2200-Set
 • Grundenhed CMS

  CMS-GE
 • Rundsavsmodul CMS TS 55 R

  CMS-MOD-TS 55 R
 • Rundsavsmodul CMS TS 75

  CMS-MOD-TS 75
 • Båndslibermodul CMS BS 120

  CMS-MOD-BS 120
 • Stiksavsmodul CMS PS 300

  CMS-MOD-PS 300
 • Arbejdsbord MFT 3

  MFT/3 MFT/3 Basic MFT 3-VL
 • Arbejdsbord MFT KAPEX

  MFT KAPEX
 • Arbejdsbord MFT CONTURO

  MFT/3 Conturo-AP
 • Kap-/geringssav KAPEX KS 60

  KS 60 E KS 60 E-Set KS 60 E-UG-Set KS 60 E-UG-Set/XL
 • Kap-/geringssav KAPEX KS 88

  KS 88 E KS 88 E-UG-Set
 • Kap-/geringssav KAPEX KS 120

  KS 120 EB KS 120 UG-Set KS 120 EB-Set
 • Bordrundsav CS 50

  CS 50 EB CS 50 EB-Set CS 50 EB-Floor
 • Bordrundsav CS 70

  CS 70 EB CS 70 EB-Set CS 70 E
 • Transportabel arbejdsstation

  UG-KAPEX KS 120 UG-KA-KS 120-Set