Generel information om indsamling og behandling af dine personlige data og dine rettigheder som berørt

Version: Juni 2019

Vi, dvs. TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG og de med os associerede virksomheder (se i den forbindelse http://subsidiaries.festool.com) (efterfølgende kaldt "Festool"), indsamler og behandler person- og virksomhedsspecifikke data for at opfylde forskellige formål.

Hvilke datakategorier benytter vi, og hvorfra stammer de?
De behandlede kategorier af personlige data omfatter især dine kontaktdata (virksomhedens navn, adresse, for- og efternavn på en kontaktperson, (mobil-) telefonnummer, e-mail-adresse på den ansvarlige kontaktperson), samt afhængigt af formål også bankforbindelsen og evt. momsnummer.

Dine personlige oplysninger indsamles som regel direkte hos dig. I enkelte tilfælde, f.eks. ved tilmelding til vores SERVICE all-inclusive®, er det muligt, at vi modtager dine data fra tredjemænd (f.eks. forhandlere). I så fald vil vi dog omgående underrette dig.

Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag behandles data, og hvem er ansvarlig?
Vi behandler dine data under iagttagelse af bestemmelserne i EUs generelle forordning af databeskyttelse (Persondataforordningen), de til enhver tid anvendelige lokale databeskyttelseslove og alle andre relevante love.

a) Afvikling af kontraktforhold

Festool indgår forskellige kontrakter (f.eks. kontrakter med leverandører, systempartnere, servicevirksomheder, reparationsafviklinger) for at efterkomme deres økonomiske formål. Dataindsamlingen og behandlingen gælder etableringen, gennemførelsen og afslutningen af kontraktforholdet. Det primære retsgrundlag herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b. For så vidt at det er nødvendigt, behandler vi desuden dine data på grundlag af Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f for at varetage vores eller tredjemænds (f.eks. myndigheders) berettigede interesser. Dette gælder især ved opklaring af strafbare forhold eller i koncernen af hensyn til koncernstyringen, den interne kommunikation og andre administrationsformål. Desuden kan behandlingen af personlige data bero på dit samtykke.

Den ansvarlige for databehandlingen er din pågældende Festool-kontraktpartner. Kontaktdataene får du under https://www.festool.com/contact.

b) Opfyldelse af SERVICE all-inclusive

Til registrering og opfyldelse af dette serviceløfte indsamler vi person- og virksomhedsspecifikke data, som vi modtager direkte fra dig eller i enkelttilfælde også via tredjemænd (dvs. forhandlere). I sidstnævnte tilfælde får du besked herom. De vigtigste retsgrundlag herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1a) og artikel 6, stk. 1b).

Den ansvarlige for behandlingen af dine data i den forbindelse er:
Festool GmbH,  Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Tyskland, telefon: +49 (0)7024 804-0 eller det Festool-selskab, der giver dette serviceløfte i dit land. Kontaktdataene får du under https://www.festool.com/contact.

c) Gennemførelse af de forskellige online-tjenester

Festool tilbyder forskellige online-tjenester, som f.eks. hjemmeside, MyFestool, Festool-apps, tilsendelse af nyhedsbreve. Her bedes du være opmærksom på vores databeskyttelseserklæring under https://www.festool.com/privacy og/eller den pågældende landespecifikke Festool-side.

Den ansvarlige for databehandlingen i den forbindelse er:
Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen, Tyskland
Telefon: +49 (0) 7024 804-0

Festool GmbH har en ekstern databeskyttelsesansvarlig, som du kan kontakte på: datenschutz@tts-company.com..

d) Gennemførelse af konkurrencer

Festool tilbyder jævnligt forskellige konkurrencer. For at kunne gennemføre disse kampagner indsamler vi personlige data (fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse). Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1a) og artikel 6, stk. 1b).

Hvem får dine data?
Inden for vores virksomhed videregives dine personlige data kun til de personer og funktioner (f.eks. fagområde), der skal bruge dem for at opfylde vores kontraktlige og lovbestemte forpligtelser. Inden for vores virksomhedsgruppe overføres dine data til bestemte virksomheder, hvis disse varetager centrale databehandlingsopgaver for de virksomheder, der er knyttet til gruppen.

Derudover benytter vi os af forskellige serviceudbydere (f.eks. til forsendelse af produkter eller mailings) for at kunne opfylde vores kontraktlige og lovbestemte forpligtelser. Du kan få en liste over de af os benyttede ordremodtagere og serviceudbydere, som vi ikke kun har et midlertidigt forretningsforhold til, ved at rette henvendelse til den pågældende ansvarlige for databehandlingen.

Derudover kan vi overføre dine personlige data til andre modtagere uden for virksomheden, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontraktlige og lovbestemte forpligtelser som arbejdsgiver. Det kan f.eks. være:

  • Myndigheder (f.eks. skattemyndigheder, domstole)
  • Bank (SEPA-betalingsformidler)
  • Insolvensbehandler i tilfælde af privat insolvens.

Er du forpligtet til at udlevere dine data?

Vi vil desuden gøre dig opmærksom på, at du inden for rammerne af det pågældende kontraktforhold samt for at gøre brug af SERVICE all-inclusive skal stille de person- og virksomhedsspecifikke data til rådighed, der er nødvendige til etablering, gennemførelse og afslutning af kontraktforholdet eller serviceløftet og til opfyldelse af det, eller som vi er juridisk forpligtede til at indsamle. Gør du i den forbindelse brug af din indsigelsesret, eller undlader du at stille disse data til rådighed for os, er vi ikke i stand til at gennemføre kontrakten med dig eller opfylde serviceløfterne under SERVICE all-inclusive.

Hvor længe lagres dine data?

Vi sletter dine personlige data, så snart de ikke længere er nødvendige til de ovennævnte formål, eller du har gjort brug af din indsigelsesret. Efter afslutning af kontraktforholdet lagres dine personlige data, så længe vi er juridisk forpligtede til det. Dette fremgår regelmæssigt af retlige dokumentations- og opbevaringspligter, der blandt andet er fastsat i HGB og i den tyske afgiftslov. Opbevaringsfristerne er op til 10 år. Desuden kan det forekomme, at personlige data opbevares for den tid, hvor krav kan gøres gældende mod os (lovbestemt forældelsesfrist fra 3 til 30 år).

Hvilke databeskyttelsesrettigheder kan du gøre gældende som berørt?

Hos den enkelte ansvarlige for databehandlingen kan du kræve oplysning om de data, der er lagret vedrørende din person. Derudover kan du under bestemte forudsætninger kræve korrektion eller sletning af dine data. Du kan endvidere have ret til begrænsning af behandlingen af dine data samt til udlevering af de data, som du har stillet til rådighed, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.

 

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til brug i direkte reklame uden at skulle angive grunde.
Behandler vi dine data for at varetage berettigede interesser, kan du gøre indsigelse mod denne behandling af grunde, der opstår som følge af din særlige situation. Vi vil så ikke mere behandle dine personlige data, medmindre vi kan dokumentere tvingende, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at gennemføre, udøve eller forsvare vores retskrav.


Hvor kan du klage?

Du har mulighed for at klage til den ovennævnte databeskyttelsesrådgiver eller til den ansvarlige datatilsynsmyndighed.